Ohjeet ja säädökset

Hyvän välitystavan ohje

Hyvä välitystapa edistää kiinteistönvälitysalan ammattimaisuutta. Se kiteyttää alan pelisäännöt ja suojaa sekä ostajaa että myyjää. Vastuuntuntoinen välittäjä tuntee Hyvän välitystavan ja sitoutuu noudattamaan sitä. Kuluttajalle asiointi Hyvää välitystapaa noudattavan välittäjän kanssa tuo turvallisuutta ja luotettavuutta. Hyvän välitystavan ohje on täydentävää sääntelyä, ja kaikki Aluehallintoviraston rekisteriin välitysliikkeiksi rekisteröityneet yritykset noudattavat ohjetta välitysliikelain § 4 ja välityslain § 7 mukaisesti. Ohje päivittyy jatkuvasti, ja kerran vuodessa ohje julkaistaan kokonaisuutena Hyvän välitystavan päivänä. Hyvän välitystavan ohje 2020 Hyvän välitystavan ohje 2020 (verkkoversio) Hyvän välitystavan ohje 2019 Anvisning om God förmedlingssed 2020 Hyvän välitystavan ohje 2018 Hyvän välitystavan ohje 2017 Hyvän välitystavan ohje 2016 Hyvän välitystavan ohje 2012 Hyvän välitystavan ohje 2011 Hyvän välitystavan ohje 2008 PÄIVITYKSET Hyvän välitystavan ohjeen päivitykset 2017-2020

Hyvä vuokravälitystapa

Vuokravälitysliikkeiden lisäksi monet kiinteistönvälitysliikkeet tekevät vuokravälitystä muun toimintansa ohessa. Hyvän vuokravälitystavan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat. On kaikkien osapuolten etu, että myös vuokravälityssektorilla on ohjeistus siitä, mitä hyvän välitystapa käytännössä tarkoittaa. Hyvän vuokravälitystavan ohje 2020 Anvisning om god hyresförmedlingssed 2020

Hyvä vuokratapa

Vuokralaisia, vuokranantajia, välittäjiä ja isännöintiä edustavat järjestöt ovat yhdessä laatineet Hyvän vuokratavan ohjeen. Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa sekä asianmukaisessa päättämisessä.   Uusin ohjeistus huomioi vuokramarkkinoiden toimintaympäristössä viime vuosien aikana tapahtuneita muutoksia, kuten jakamistalouden ja uusien majoituspalveluiden vaikutukset vuokrasuhteeseen. Lisäksi yhä useampi vuokrasopimus tehdään netissä, jolloin verkossa olevan materiaalin merkitys korostuu.   Hyvän vuokratavan laatimisessa ovat olleet mukana RAKLI ry, Suomen Vuokranantajat ry, Vuokralaiset VKL ry, Kiinteistövälitysalan Keskusliitto ry, Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL), Kuluttajaliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Asukasliitto ry, Isännöintiliitto ry ja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry.  
Hyvä vuokratapa 2018 2018 Fair rental practices

Eettiset säännöt

Kiinteistönvälittäjän eettisiin sääntöihin on koottu kiinteistönvälitysalan ammattilaisten eettiset periaatteet. Sääntöjen tarkoituksena on varmistaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton jäsenryhmittymien ja niitä edustavien yritysten toiminnan eettinen perusta ja vahvistaa alan arvostuksen kehittymistä. Säännöt muodostavat yhdessä KVKL:n Hyvän Välitystavan ohjeistuksen kanssa puitteet eettiselle ja hyvän tavan mukaiselle kiinteistönvälitystoiminnalle. Voit ladata kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt alta Eettiset säännöt Etiska regler

Rahanpesun ehkäisy

Välitysliikkeiden on huomioitava toiminnassaan laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet ovat rahanpesulain tarkoittamia toimijoita ja välitysliikkeet ovat velvollisia selvittämään lain edellyttämiä asioita asiakkailtaan. Välitysliikkeen asiakkaita ovat sekä toimeksiantaja (yleensä myyjä tai vuokranantaja) että toimeksiantajan vastapuoli (yleensä ostaja tai vuokralainen). Hankittavien tietojen ja muun selvityksen laajuus perustuu riskiperusteiseen arviointiin. Jos asiakas on esim. poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, on toimet suoritettava tehostetusti. Mikäli välitysliike laiminlyö lain mukaiset velvoitteensa, voi tästä seurata rikosoikeudellinen vastuu. Voit ladata alta laki- ja lausuntovaliokunnan sekä Aluehallintoviraston laatimat ohjeet. Ohje rahanpesun ja terrorismin ehkäisemiseksi 11.9.2019 Aluehallintoviraston yleisohje 7/2019 Liite AVI:n yleisohjeeseen: kiinteistönvälitysliikkeet ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet Miksi välitysliike kysyy asiakkaan henkilötietoja? Ohje välitysliikkeen asiakkaille liittyen rahanpesulakiin ja tuntemisvelvollisuuteen.        

Tietosuoja

Tietosuoja-asetuksen piirissä ovat käytännössä myös kaikki välitysliikkeet.  Jokaisella välitysliikkeellä on ainakin toimeksiantopäiväkirja, välitysjärjestelmän rekisterit ja usein myös muita rekistereitä kuten markkinointirekisteri. Sen vuoksi jokaisen välitysliikkeen pitää olla tietoinen asetuksen sisällöstä sekä varmistua yrityksen käytäntöjen ja henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuudesta. Voit ladata Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laatiman tietosuojaohjeistuksen alta. Tietosuoja ohjeistus välitysliikkeille