Uutinen 16.02.2021

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumisen saralla tapahtuu – mitä se tarkoittaa välitysliikkeiden kannalta?

Vilma Setälä

Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden on huomioitava toiminnassaan laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (2017/444, rahanpesulaki). Välitysliikkeet ovat rahanpesulaissa tarkoitettuja toimijoita, jotka ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa. Hankittavien tietojen sekä muun selvityksen laajuus ja perusteellisuus perustuvat riskiperusteiseen arviointiin. Lisäksi tietyissä tilanteissa välitysliikkeille syntyy selonottovelvollisuus, ilmoitusvelvollisuus ja velvollisuus keskeyttää liiketoimi tai lopettaa asiakassuhde.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo, että välitysliikkeet noudattavat rahanpesulain tai sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Valvonta viranomainen voi määrätä välitysliikkeelle hallinnollisia seuraamuksia rahanpesulain velvoitteiden rikkomisesta.

Rahanpesulain velvoitteiden rikkomisesta voi myös seurata välitysliikkeelle rikosoikeudellinen vastuu. Välitysliikkeet ovat velvollisia itse huolehtimaan siitä, että heidän toiminnassaan noudatetaan rahanpesulain säännöksiä.

Ilmoitukset epäilyttävästä liiketoiminnasta tai terrorismin rahoituksen epäilystä tehdään viipymättä rahanpesun selvityskeskukselle, joka toimii keskusrikospoliisin yhteydessä. Tee epäilyttävästä liiketoiminnasta ilmoitus sähköisesti ilmoitussovelluksella.

Ennen kuin voit tehdä ilmoituksen sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä, on järjestelmään rekisteröidyttävä. Erityisestä syystä ilmoitus on myös mahdollista tehdä käyttäen muuta salattua yhteyttä tai tietoturvallista menettelyä.

Keskusrikospoliisilta saadun tiedon perusteella kiinteistönvälittäjät tekivät vuoden 2020 aikana 12 ilmoitusta rahanpesusta. Vuonna 2019 ilmoituksia tehtiin 10 ja vuoden 2018 aikana 18. On erityisen tärkeää, että välitysliikkeet huolehtivat työntekijöidensä osaamistason ylläpitämisestä, jotta rahanpesulain nojalla annettujen sääntöjen noudattaminen varmistetaan. Lisätietoja rahanpesun ehkäisystä löytyy verkkosivujemme tietopankista.

Lisäksi hallitus on esittänyt täsmennyksiä lainsäädäntöön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Lainmuutoksilla selkeytetään erityisesti ilmoitusvelvollisten velvoitteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Lainmuutokset käsittäisivät muun muassa säännöksiä asiakkaan tuntemisesta. Välitysliikkeiden on hyvä huomioida, että voimaan tullessaan lainmuutoksilla tulee olemaan myös vaikutuksia heidän toimintaansa.

Lisätietoja aiheesta löytyy täältä.

Valtionvarainministeriö ja sisäministeriö ovat avanneet joulukuussa 2020 Rahanpesu.fi-verkkopalvelun, joka tarjoaa tietoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Sivuilla avataan muun muassa rahanpesun ja terrorismin estämiseen tähtäävää lainsäädäntöä, toimijoiden roolia estämistyössä sekä kansainvälistä yhteistyötä. Uusi sivusto tarjoaa keskitetymmin tietoa ilmoitusvelvollisille, kuten kiinteistönvälittäjille. Sivuston tarkoituksena on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen.


Myös EU-tasolla tapahtuu, sillä Euroopan johtava CEPS-ajatushautomo on ehdottamassa uusia suosituksia yksityisille ja julkiselle sektorille rahanpesun torjumiseksi EU:ssa. CEPS-ajatushautomo on laatinut raportin, jossa se on arvioinut rahanpesun kautta kulkevan vuosittain jopa 5 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Lisätietoja CEPSin tiedotteesta löytyy täältä.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisessä tapahtuu siis paljon ja siihen panostaminen tulee varmasti näkymään. On erittäin tärkeää, että välitysliikkeet hallitsevat sitä koskevan lainsäädännön ja varmistavat, että heidän toiminnassaan todella huomioidaan heitä velvoittava rahanpesulainsäädäntö.