Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen

Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen är en intressebevakare och förespråkare för hela branschen. Förbundet har sju medlemsgrupper: Aktia Fastighetsförmedling, Realia Group, RE/MAX Finland, Kiinteistömaailma, OP-Hem, Sb-Hem och Finlands Fastighetsmäklare rf (SKVL).

Centralförbund för Fastighetsförmedlingen deltar aktivt i den samhälleliga debatten och interagerar tätt med tillsynsmyndigheten (Regionförvaltningsverket) och lagstiftaren (riksdagen, arbets- och näringsministeriet). Centralförbundets ambition är att sätta fart på bostadsaffärerna och främja tryggheten i affärerna. Förbundet vill också öka förmedlarnas yrkeskunskaper och stärka branschens engagemang i anvisningen för god förmedlingssed. Förbundet anordnar till exempel AFM-träningskurser och utvecklar utbildningskraven och innehållen i samarbete med utbildarna i fastighetsförmedlingsbranschen.

God förmedlingssed

God förmedlingssed främjar yrkesmässigheten i fastighetsförmedlingsbranschen. Den sammanfattar spelreglerna i branschen och skyddar såväl köpare som säljare. En ansvarsfull förmedlare känner till den goda förmedlingsseden och förbinder sig att iaktta den. För konsumenterna innebär det trygghet och pålitlighet att förmedlaren iakttar god förmedlingssed. Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen har utarbetat anvisningen om god förmedlingssed. Aktia Fastighetsförmedling, Huoneistokeskus, Huoneistomarkkinointi HUOM!, Kiinteistömaailma, OP Hem, RE/MAX, Sb-Hem Ab och medlemsföretagen i Finlands Fastighetsmäklare rf har förbundit sig att iaktta anvisningen om god förmedlingssed.

Etiska regler

De etiska principerna för professionella inom fastighetsförmedlingsbranschen har samlats i en uppsättning etiska regler för fastighetsförmedlare. Syftet med reglerna är att säkerställa den etiska grunden för den verksamhet som drivs av medlemsgrupperna inom Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen och de företag som företräder dessa, och att stärka branschprestigen. Tillsammans med centralförbundets anvisning om god förmedlingssed utgör reglerna en ram för en etisk fastighetsförmedling som är förenlig med god sed. Du kan ladda ned fastighetsförmedlarens etiska regler nedan.

Ladda ned förhandlingsriktlinjer för förebyggande av penningtvätt, finansiering av terrorism och sanktioner nedan.

Internationellt samarbete

Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen är observatör i europeiska intressebevakningsorganisationer. Centralförbund är ordförande för Nordiska Egendomsmäklare Unionen under perioden 2019–2020. Utöver jämförelser av marknaderna och regleringen omfattar det nordiska samarbetet även frågor som gäller utveckling av utbildningen. En samnordisk konferens är under planering.

Förbundet har en etablerad samarbetsrelation med National Realtors’ Association (NAR) i Förenta staterna. NAR:s årliga kongress samlar cirka 20 000 mäklare att lära sig mer om de senaste boendetrenderna och teknikerna i branschen. Dessutom utbyter centralförbundet åsikter med det estländska mäklarförbundet Eesti Kinnisvarafirmade Liit EKFL.

För konsumenter

Lösning av tvister

Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen tillhandahåller ingen rådgivning och behandlar inga reklamationer eller tvister som gäller förmedlingsrörelser. Det rekommenderas att eventuella tvister i första hand avgörs genom förhandlingar med förmedlingsrörelsen. Konsumenter uppmanas kontakta antingen den egna förmedlaren direkt eller förmedlingsrörelsens ansvariga föreståndare.

Rådgivning

 Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning

Hos konsumentrådgivningen får alla avgiftsfri handledning och förlikningshjälp i tvister som gäller bostads- och fastighetsaffärer, uthyrning samt fastighets- och hyresförmedling.

Tillsynen över förmedlingsrörelserna

Regionförvaltningsverket (RFV) utövar tillsyn över förmedlingsrörelsernas verksamhet. Ämbetsverket behandlar bl.a. anmälningar som lämnats in om förmedlingsrörelsernas verksamhet och gör tillsynsbesök hos rörelserna. Misstankar om att en förmedlingsrörelse förfarit felaktigt kan anmälas till RFV. Ett formulär för anmälan finns på adressen: